Cestovní pojištění

Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group

 

III. Předmět a rozsah pojištění

  1. Cestovní pojištění podle této rámcové smlouvy zahrnuje pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. asistenčních služeb (dále také jen „LVZ“) a úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění zpoždění zavazadel, pojištění zpoždění letu, pojištění odpovědnosti, pojištění přerušení cesty, pojištění nevyužité cestovní služby (dále také jen „ÚZO“) a pojištění STORNO.

  2. Limity pojistného plnění z jedné pojistné události jsou stanoveny ve výši uvedené v následující tabulce – pro každého pojištěného:

 

Rozsah pojištění limity plnění v Kč

Pojištění léčebných výloh v zahraničí

5 000 000

V rámci limitu pojistného plnění pro léčebné výlohy v zahraničí:

 

- náklady na zásah horské záchranné služby

500 000

- zubní ošetření

10 000

 

 

-náklady na přepravu při zmeškání odjezdu do ČR

5 000

-náklady na nový doklad a na přepravu při ztrátě či zničení cestovních dokladů

25 000

Asistenční služby:

 

- doprovázející osoba (doprava)

do limitu LVZ

- doprovázející osoba (ubytování)

2 000/den, max. 10 000

- náhradní pracovník (doprava)

do limitu LVZ

- náhradní pracovník (ubytování)

2 000/den, max. 10 000

- zprostředkování finanční pomoci

bez limitu

- osoba účastnící se pohřbu pojištěného v zahraničí – doprava

do limitu LVZ

- osoba účastnící se pohřbu pojištěného v zahraničí – ubytování

2 000/den, max. 10 000

Úrazové pojištění

 

- smrt následkem úrazu

100 000

- trvalé následky úrazu

200 000

- kompenzace pobytu v nemocnici

500/den, max. 7 500

Pojištění zavazadel

30 000

- věci umístěné ve stanu, v přívěsu či v nosiči vozidla

3 000

v rámci limitu pro pojištění zavazadel

Pojištění zpoždění zavazadel

1 000/hod., max. 8 000

Pojištění zpoždění letu

1 000/hod., max. 8 000

Pojištění odpovědnosti

4 000 000

Pojištění přerušení cesty

10 000

Pojištění nevyužité cestovní služby

10 000

 

4. Pojištění léčebných výloh v zahraničí není sjednáno v rozsahu aktivní sport dle článku 16., odst. 2) všeobecných pojistných podmínek.

 

IV. Územní platnost a doba trvání pojištění

1. Pojištění STORNO počíná běžet následující den po zaplacení zájezdu (zcela nebo ve formě zálohy) a končí okamžikem, kdy se pojištěný dostaví na místo společného odjezdu v České republice určené pořadatelem cestovní služby (je-li doprava součástí zájezdu) nebo překročením státní hranice České republiky na cestě do zahraničí (v případě individuální dopravy), nejpozději však uplynutím dne označeného v seznamu pojištěných osob jako počátek zahraničního zájezdu.

2. Pojištění se sjednává pro pojistné události vzniklé na území Evropy, tj. geografická oblast Evropy, včetně Azorských ostrovů a Madeiry, Baleárských ostrovů a Kanárských ostrovů a státy: Egypt, Izrael, Jordánsko, Kapverdská republika, Kypr, Maroko, Tunisko a Turecko.

 

V. Pojistné

1. Jednorázové pojistné pro 1 osobu a 1 den trvání pojištění pro turistické cesty po území Evropy, varianta KLASIK činí celkem 34 Kč.

2. Pojistitel vypočte splátku pojistného za pojištění sjednaná v příslušném kalendářním měsíci podle počtu pojištěných osob a délky trvání pojištění.