Obchodní podmínky BUS

Všeobecné obchodní podmínky autobusové dopravy

 

společnosti Autobusová doprava Trybox s.r.o. Hostěradice, IČ: 05984556, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Brně, spisová značka C 99336

(dále jen VOP)

 

Úvodní ustanovení VOP:

 1. VOP vydala společnost Autobusová doprava Trybox s.r.o. (dále jen dopravce) v souladu s ust.§ 2550 a násl. zák.č.89/2012 Sb. v platném znění, občanský zákoník (dále jen o.z.) a vztahují se na nepravidelnou hromadnou dopravu osob a věcí, kterou dopravce poskytuje v rámci své obchodní činnosti. VOP se vztahují i na případné poskytnutí dopravy prostřednictvím smluvních partnerů dopravce. Dopravce se při přepravě postará o bezpečnost a pohodlí cestujícího. Podrobnosti upravují přepravní řády.

 2. Pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu z provozu vozidla má dopravce uzavřeny do výše plnění 100 mil. Kč na zdraví a 100 mil. Kč na věcné škody.

 3. VOP jsou k nahlédnutí v sídle dopravce a na webových stránkách dopravce www.autodoprava-trybox.cz

 

Přepravní řád osob:

 1. Smlouvou o přepravě osoby se dopravce zavazuje přepravit cestujícího do místa určení a cestující se zavazuje zaplatit jízdné. Přepravní smlouva je uzavřena přijetím objednávky přepravy cestujícím na základě cenové nabídky dopravce. Cenu objednané přepravy je povinen cestující zaplatit platbou na účet dopravce, bankovním převodem nebo hotově. Smluvní cena přepravy je splatná na základě vystavené faktury. Odesláním objednávky přepravy souhlasí cestující s těmito VOP a zavazuje se je dodržovat. Přepravní smlouva je splněna řádným provedením přepravy ve smluveném rozsahu podle uzavřené přepravní smlouvy.

 2. Každá osoba ve vozidle včetně dětí bez ohledu na jejich věk, musí mít vlastní sedadlo. Děti do šesti let se přepravují ve vozidle v doprovodu příbuzné osoby starší 15-ti let nebo pedagoga. Cestující může ve vozidle obsadit pouze jedno sedadlo. Každé sedadlo ve vozidle má stejnou hodnotu. Požadavek na umístění v některé části vozidla ze zdravotních důvodů je třeba specifikovat v objednávce přepravy. Cestující je povinen, pokud je sedadlo opatřeno bezpečnostním pásem, použít tento bezpečnostní pás, a to po celou dobu jízdy.

 3. Vozidla dopravce nejsou bezbariérová a dopravce nezajišťuje asistenci pro cestující s omezenou schopností pohybu nebo orientací. Dopravce doporučuje zajistit doprovod a dohled osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje. V autobuse nelze přepravovat zvířata s výjimkou vodících a asistenčních psů náležitě označených průkazem, doprovázející osobu s průkazem ZTP/P či cvičitele. Cestující je povinen zajistit, že zvíře neznečistí nebo nepoškodí vozidlo či neohrozí ostatní cestující.

 4. Cestující je povinen nastoupit k přepravě v místě a v čase stanoveném v objednávce, mít u sebe všechny potřebné osobní, případně cestovní doklady. Cestující, který bez zavinění dopravce nevyčerpá službu, nemá právo na náhradu.

 5. Cestující je povinen dbát pokynů řidiče vozidla nebo pověřené osoby k zajištění bezpečnosti a plynulosti přepravy, jeho bezpečnosti a bezpečnosti ostatních cestujících ve vozidle, udržovat pořádek ve vozidle. Cestujícím není dovoleno mluvit za jízdy s řidičem, pohybovat se v prostoru řidiče a mezi sedadly. V případě znečištění nebo poškození autobusu cestujícím je dopravce oprávněn vymáhat finanční náhradu na viníkovi.

 6. Přestávky v průběhu cesty, jejich interval a délku určuje řidič a jsou závislé na časovém rozvrhu přepravy.

 7. Cestující může být z přepravy vyloučen, pokud se dostaví k autobusu pod vlivem alkoholu, omamných látek či jiných psychotropních látek, a dále pokud i přes upozornění ve vozidle kouři, nadměrně konzumuje alkohol nebo je pod vlivem omamných látek, chová se hlučně, reprodukuje hlučně hudbu, používá hlasitě audiovizuální techniku nebo obtěžuje ostatní cestující jiným nevhodným chováním, zápachem, poškozuje vozidlo, jakož i prostory a zařízení pro cestující, znečišťuje ostatní cestující nebo vozidlo, nedodržuje přepravní řád, tyto VOP, pokyny a příkazy pověřené osoby dopravce. Cestující, který byl vyloučen z přepravy, nemá nárok na vrácení jízdného.

 8. Cestujícímu nevzniká právo na náhradu škody, pokud nebyl přepraven včas z důvodu, který nezavinil dopravce, např. z důvodu dopravní nehody, neprůjezdné silnice, špatného počasí, kalamity nebo jiné nepředvídatelné okolnosti. Dopravce si vyhrazuje právo na přerušení jízdy z důvodů zastavení jízdy vyšší mocí, poruchy vozidla, v zájmu bezpečnosti cestujících apod. Dopravce si v případě potřeby vyhrazuje právo na použití náhradního vozidla.

 9. Dopravce odpovídá cestujícímu pouze za škody, které vznikly cestujícímu na zdraví nebo majetku po dobu jeho pobytu v autobuse způsobené dopravcem, pokud tuto skutečnost cestující oznámí řidiči nebo dopravci bez zbytečného odkladu. Dopravce odpovídá do výše skutečné škody, nejvýše však do limitu omezujícího jeho odpovědnost dle uzavřené pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu z provozu vozidla.

 10. Cestující je povinen případnou reklamaci z přepravy osob oznámit bez zbytečného odkladu řidiči a dopravce ji vyřídí do 30-ti dnů od jejího oznámení.

 11. Odesláním objednávky přepravy a u ostatních cestujících nastoupením do autobusu každý cestující souhlasí s těmito VOP a uděluje dopravci souhlas se zpracováním osobních údajů.

Přepravní řád zavazadel:

 1. Cestující je oprávněn bezplatně přepravovat uvnitř vozidla příruční zavazadlo, které lze bezpečně umístit v prostoru nad nebo pod sedadlem cestujícího.

 2. Cestující je oprávněn bezplatně přepravovat zavazadlo odděleně v zavazadlovém prostoru. Celková hmotnost zavazadla by neměla přesáhnout 25 kg.

 3. Přepravovaná zavazadla nesmí obsahovat nebezpečné látky, chemikálie či hořlaviny, je zakázáno přepravovat plynové bomby, střelivo, výbušniny atp.

 4. Není dovoleno v přepravovaném zavazadle, které je uloženo v zavazadlovém prostoru, přepravovat cenné věci, doklady, elektroniku, křehké věci atp. Dopravce neodpovídá za jejich ztrátu či poškození.

 5. Cestující nesmí přepravovat u sebe ani v zavazadlech omamné a psychotropní látky.

 6. Dopravce odpovídá za cestovní zavazadla přijata k přepravě s náhradou škody, pokud cestující ihned po příjezdu do cílové stanice oznámí řidiči ztrátu, odcizení či poškození zavazadel, o čemž musí být sepsán písemný zápis. Pracovník společnosti Autobusová doprava Trybox s.r.o. je povinen cestujícímu míru poškození nebo ztrátu zavazadla písemně v zápisu potvrdit.

 7. Dopravce neodpovídá za poškození přepravovaného cestovního zavazadla, jestliže cestující není schopen prokázat oprávněnost nároku, obal neodpovídá povaze přepravované věci, nastaly dopravcem neovlivnitelné okolnosti jako živelné pohromy či jednání třetích osob, k poškození došlo jednáním cestujícího.

 8. Dopravce neručí za věci, které cestující v jeho dopravních prostředcích zapomene.

Řešení sporů:

 1. Cestující má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu dle zák. č. 634/1992 Sb.v platném znění, o ochraně spotřebitele.

 2. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi dopravcem a cestujícím je Česká obchodní inspekce nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem dopravy a spojů.

 3. U České obchodní inspekce má cestující možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce.

 4. Cestující může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u dopravce poprvé.

 5. Cestující může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU. Návrh zde může podat jenom cestující žijící v EU na dopravce se sídlem v EU.

 6. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva dopravy a spojů.

 7. V případě přeshraničních sporů pomáhá cestujícím v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.

 8. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

 

VOP jsou platné od 1. 1. 2017

 

 

za dopravce jednatel Josef Lapeš