Obchodní podmínky CA

Všeobecné obchodní podmínky cestovní agentury

 

společnosti Trybox s.r.o. Hostěradice, IČ: 25582135, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 35612

(dále jen VOP)

 

I. Úvodní ustanovení:

 • VOP vydala společnost Trybox s.r.o. (dále jen CA) v souladu s ust.§ 2445 a násl. zák.č.89/2012 Sb. v platném znění, občanský zákoník (dále jen o.z.) a vztahují se na oprávnění nabízet, prodávat a zprostředkovávat prodej jednotlivých služeb cestovního ruchu (např. zabezpečení dopravy, ubytování, stravování, průvodcovských služeb apod.) a organizovat, nabízet a zprostředkovávat prodej kombinací jednotlivých služeb cestovního ruchu, vyjma prodeje zájezdů. VOP se vztahují i na zprostředkovávání prodeje zájezdů cestovních kanceláří (dále jen CK) a jiných služeb cestovního ruchu (dále jen zájezdy) v souladu se zákonem č. 159/1999 Sb. v platném znění.

 • VOP jsou k nahlédnutí v sídle CA a na internetu www.autodoprava-trybox.cz

 

II. Smluvní vztah:

Smlouva mezi CA a zákazníkem je uzavřena na základě potvrzení písemné nebo emailové objednávky CA a zaplacením zálohy 100,- Kč / 1 osobu a jeden výlet. Zákazník se zavazuje zaplatit celkovou cenu výletu nejpozději jeden měsíc před termínem jeho konání. V případě nezaplacení celkové ceny výletu může CA objednávku zrušit.

 

III. Způsob úhrady:

Zákazník je povinen uhradit cenu za službu CA v hotovosti nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet. K hotovostní platbě je vystaven pokladní doklad, případně je platba potvrzena emailem. K platbě převodem si zákazník uschová svůj bankovní výpis s úhradou částky na účet určený CA.

 

IV. Zákazník má právo:

 • na poskytnutí služeb dle programu výletů uvedených v nabídce CA,

 • na včasné informace o programu výletu, časech odjezdů a příjezdů a případných změnách,

 • zrušení své účasti na výletě před jeho zahájením (dle storno podmínek),

 • na vrácení celé ceny výletu bez manipulačního poplatku v případě jeho zrušení ze strany CA, a to nejpozději do 10-ti pracovních dnů.

 

V. Storno podmínky:

 1. V případě, že zákazník zruší objednávku, činí odstupné za zrušené služby:

 • 20 % z celkové ceny při odstoupení ve lhůtě 60 – 30 dnů před dnem zahájení služby,

 • 50 % z celkové ceny při odstoupení ve lhůtě 29 – 15 dnů před dnem zahájení služby,

 • 70 % z celkové ceny při odstoupení ve lhůtě 14 – 7 dnů před dnem zahájení služby,

 • 90 % z celkové ceny při odstoupení ve lhůtě 6 – 3 dny před dnem zahájení služby,

 • 100 % z celkové ceny při odstoupení ve lhůtě 2 a méně dnů před dnem zahájení služby.

 1. Ve všech případech je však minimální částka 100,- Kč / os. jako manipulační poplatek.

 2. CA má právo svůj případný storno poplatek nepožadovat a neúčtovat.

 3. Pokud zákazník objednávku u CA nezruší a nevyčerpá objednané služby, považuje se tato situace za zrušení služby v okamžiku plánovaného začátku a nevzniká tedy nárok na vrácení zaplacené částky.

 

VI. Zrušení služby ze strany CA:

CA si vyhrazuje právo zrušit výlet při nedosažení minimálního počtu účastníků nebo v případě krajních nepředvídatelných a neovlivnitelných okolností. O zrušení konkrétního výletu je CA povinna zákazníka neprodleně informovat telefonicky, SMS, emailem apod. nejpozději sedm dnů před plánovaným odjezdem.

 

VII. CA si vyhrazuje právo:

 • na změnu odjezdových časů a programu výletu. Je však povinna o tom informovat zákazníka nejméně tři dny před odjezdem.

 

VIII. Odpovědnost:

 • CA neodpovídá za škody způsobené zákazníkovi třetí osobou,

 • má-li výlet vadu a vytkl-li ji zákazník bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady. Nevytkl-li zákazník vadu výletu bez zbytečného odkladu vlastním zaviněním, právo na slevu z ceny výletu mu nebude přiznáno.

 

IX. Reklamace a řešení sporů:

Reklamace zájezdů od zákazníků zasílá CA k vyřízení pořádající CK. CA není oprávněna řešit reklamace vyplývající ze smlouvy o zájezdu, pouze odpovídá za jejich předání příslušné CK. Zákazník může podat České obchodní inspekci návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Kontaktní údaje: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

 

X. Ochrana osobních údajů:

CA prohlašuje, že v souladu se zák.č. 101/2000 Sb., v platném znění, o ochraně osobních údajů, chrání osobní údaje svých zákazníků, které v souvislosti se svou činností získá.

 

VOP jsou platné od 1. 1. 2017

 

za cestovní agenturu jednatelka

Jolana Lapešová